Množenie bambusov klasicky (delením) verzus in-vitro.

   Záujem o bambusy stále narastá, hlavne v západnej Európe je dopyt väčší, ako je reálna možnosť pokryť záujem rastlinami množenými klasickým spôsobom, teda delením. Preto sa niektoré firmy dali cestou množenia rastlín bambusov laboratórne, spôsobom in-vitro. (odkaz na Bamboo select) Týmto spôsobom je možné namnožiť obrovské množstvá rastlín veľmi rýchlo. Rastliny sú jednotného , na prvý pohľad atraktívneho vzhľadu z množstvom stebiel, na rozdiel od rastlín množených klasickým spôsobom, u ktorých nie je až taký jednotný vzhľad a na prvý pohľad vyzerajú chudobnejšie a menej atraktívne. Problémom množenia in-vitro je však skoro u všetkých rastlín narušený genetický kód, ktorý spôsobuje viacero odchýlok od pôvodných rastlín. Rastliny vytvárajú oproti pôvodným

Fargesia murieliae Jumbo
množená klasickým
spôsobom

Phyllostachys bissetii množený klasickým spôsobom po desiatich rokoch.


podstatne viac stebiel, ktoré sú ale tenké a výškou dosahujú len asi jednu tretinu oproti pôvodným.


Phyllostachys bissetii

množený spôsobom

in - vitro

po desiatich rokoch
 
 Fargesia murieliae
 Jumbo po výsadbe

po troch rokoch

po troch rokoch

po šiestich

rokoch

steblá

Koreňový systém je taktiež podstatne menej rozvinutý

Fargesia murieliae Jumbo, Koreňový systém množený spôsobom in - vitro

Koreňový systém Fargesia rufa
množený klasickým spôsobom
Navyše u rodu Fargesia je to možnosť predčasného kvitnutia, čo spôsobuje úhyn rastlín a teda aj značnú finančnú stratu.(odkaz na Bambus-lexikon). Takýmto spôsobom množené rastliny nájdeme aj vo veľkých nákupných centrách, ale aj v záhradníctvach. Väčšinou pôvod rastlín a spôsob ich množenia nikto z predávajúcich nevie zodpovedať, čím sa vystavujeme riziku, že za utratené peniaze a stratené roky pestovania sa dočkáme len sklamania. Kvôli objektívnosti však treba poznamenať, že niektoré druhy, hlavne rodu Phyllostachys sú použiteľné na nižšie, kompaktnejšie výsadby, ako sú živé ploty, alebo aj na osadenie do nádob, ako mobilná zeleň. Najhoršie skúsenosti (aj moje osobné) sú z rodom Fargesia. Tieto rastliny veľmi zle a pomaly rastú, niekedy sa ani poriadne na stanovišti neuchytia a hynú. Pri nákupe rastlín bambusov odporúčam brať tieto skutočnosti do úvahy, aby sa vaše očakávania a radosť z pestovania naplnili.

Späť